Podpora whistleblowingu

Whistleblowing je ve vyspělých zemích považovaný za efektivní nástroj pro odhalování neetického či protiprávního jednání uvnitř organizací. Řada českých firem už bezpečnou možnost upozornit na nekalé jednání ve vlastních řadách nabízí.

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

SZŠ a VOŠZ Plzeň, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka SZŠ a VOŠZ Plzeň určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Bc. Lucie Votrubová a Mgr. Lenka Uhlířová (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 778 977 721, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 1. Písemně
 2. elektronicky na email info@zdrwb.cz
 3. elektronicky přes formulář
 4. v listinné podobě zaslat na adresu:

SZŠ a VOŠZ Plzeň

Karlovarská 99

32300 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby

 1. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

 1. telefonicky na telefonním čísle + 420 778 977 721
 2. příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí:          od 09:00 hodin do 11:00 hodin

V době letních prázdnin bude příjem ústních oznámení omezen a termíny pro jejich přijetí budou stanoveny a uveřejněny na stránkách SZŠ a VOŠZ nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního toku.

Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.