Podpora whistleblowingu

Whistleblowing je ve vyspělých zemích považovaný za efektivní nástroj pro odhalování neetického či protiprávního jednání uvnitř organizací. Řada českých firem už bezpečnou možnost upozornit na nekalé jednání ve vlastních řadách nabízí.

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Krajského úřadu určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Mgr. Martina Sarkisova, MPA a Ing. Bc. Tomáše Krásného (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 377 195 214, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

  1. Písemně
  2. elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení níže)
  3. v listinné podobě zaslat na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 1760/18

30100 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby

  1. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

  1. telefonicky na telefonním čísle + 420 377 195 214
  2. příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí, středa:          od 08:00 hodin do 16:00 hodin

úterý, čtvrtek:              od 08:00 hodin do 14:00 hodin

pátek:                          od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Oznámení je možné podat elektronicky na: ochrana.oznamovatelu@xy.cz

Oznámení musí obsahovat:

  1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
  2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
  3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
  4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.