Jste zde

CLIL at SZŠ a VOŠZ Plzeň

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

DE - Disseminationsprojektfilm

Projekt "CLIL at SZŠ a VOŠZ Plzeň" vychází z potřeby začít využívat metodu CLIL  a zkvalitnit tak výuku, dosáhnout lepších výsledků  u maturitních zkoušek a absolutorií a uspět při hodnocení podle kvalitativních kritérií České školní inspekce.

Cílem projektu je rozvoj dovednosti vyučujících týkající se CLIL včetně prezentace metody a jejího širokého uplatnění na škole, změna metod a forem výuky díky sebereflexi dosavadní práce vyučujících, získání nových informací a znalostí z oblasti pedagogiky v interkulturním kontextu, rozvoj vlastních jazykových dovedností vyučujících, získání vhledu do problematiky kulturního dědictví Malty s jeho bilingválním prostředím a vytvoření plánu osobního rozvoje každým z účastníků

V projektu proběhne jedna aktivita v pěti cyklech zahrnující přípravu účastníků, seznámení se s kulturním dědictvím Malty, vytvoření eTwinningových a facebookových stránek projektu, vlastní kurz k metodice CLIL, networking prostřednictvím facebookových stránek ETI, popř. zapojením se do sítí evropských projektů METHODS, TOOLS, CLIL4U, možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím tříměsíčního bezplatného přístupu na e-learningovou platformu ETI, články do minialmanachu školy, seznámení kolegů se získanými dovednostmi a znalostmi, návrhy integrace CLIL do vlastní výuky a ŠVP, prezentaci na sociálních sítích prostřednictvím eTwinningu a na facebookových stránkách školy a průběžnou evaluaci projektu. 

Mezi výsledky projektu patří znalosti, dovednosti a kompetence, které mají účastnici získat, nebo se v nich zlepšit jako přehled o používání metody CLIL, osvojení si metody hodnocení žáků a metody tvorby výukových materiálů pro výuku s využitím CLIL, získání nových znalostí o kulturním dědictví Malty s dvojjazyčným jazykovém prostředí, aktivní využívání Europassu Mobilita a Europass - Jazykového pasu. Účastníci by měli rozvinout své postoje v oblasti akceptace evropské myšlenky, pozitivního postoj k projektové práci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Očekávaným dopadem u účastníků jsou nové metodické a didaktické znalosti a dovednosti v oblasti CLIL, změny metod a forem výuky díky sebereflexi své dosavadní práce, získání nových informací a znalostí z oblasti pedagogiky v interkulturním kontextu, rozvoj vlastních jazykových dovedností vyučujících, získání vhledu do problematiky kulturního dědictví Malty s jeho bilingválním prostředím, vyšší motivace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, integrace do mezinárodních sítí, zvýšení znalostí o programu ERASMUS+ , rozvoj pocitu evropské sounáležitosti  a osvojení si práce s platformou eTwinning. 

Dopad na organizaci je očekáván v podobě inovace ŠVP a modulů na VOŠZ integrací CLIL, vyšší kvality výuky využíváním atraktivních a efektivních metod výuky, lepších studijních výsledků vyučovaných,  zlepšení hodnocení České školní inspekce, vyšší atraktivity školy disponující vyučujícími se zahraničními zkušenostmi, v podobě mezinárodní propagace školy, networkingu a tím získáním většího potenciálu nejen pro mezinárodní projektovou práci, zlepšení výsledků u maturitních zkoušek na SZŠ a absolutorií na VOŠZ díky využívání CLIL ve výuce.

Předpokládaný dopad na cílovou skupinu tvořenou vyučujícími SZŠ a VOŠZ Plzeň je popularizace metody CLIL, motivace pro sebevzdělávání se, inspirace pro vlastní výuku a seznámení se s aktuálními metodickými a didaktickými trendy v oboru.

Prezentacei účastníků kurzů CLIL