Jste zde

Obor Praktická sestra - denní forma studia

Obor Praktická sestra - denní forma studia

Kód oboru: 53– 41–M/03
Délka a forma studia: 4 roky – denní
Určeno: absolventům základních škol 
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Charakteristika oboru

V průběhu vzdělávacího programu žáci získávají potřebné vědomosti z oborů lékařských věd, ošetřovatelství, ale i ostatních oborů, potřebné pro zdravý životní styl, ochranu zdraví, poskytování první pomoci, zacházení se zdravotnickou technikou a zejména pro poskytování ošetřovatelských služeb orientovaných na biopsychosociální potřeby nemocných. Rovněž získávají praktické dovednosti a návyky nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností, které jim umožní reagovat na zdravotní potřeby svých pacientů a poskytovat jim ošetřovatelské služby.

Možnosti uplatnění absolventů 

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Vykonává činnosti bez odborného dohledu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje, základní ošetřovatelskou péči. Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na ošetřovatelském plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent se uplatní:

  • v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách  
  • v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, 
  • jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, 
  • v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, zařízeních hospicové respitní péče a komunitní péče.

 

Možnost dalšího vzdělávání na: 

  • vyšších zdravotnických školách
  • vysokých školách zdravotnického a sociálního směru – bakalářský a magisterský stupeň 
  • lékařské fakulty  (Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Brno)
  • zdravotně sociální fakulty (České Budějovice, Ostrava)
  • jiných vysokých školách

Aktuální učební plány a kompletní text ŠVP je k dispozici na interních PC u vrátnice školy.