Jste zde

Projekt KA1 K lepší zdravotní péči výměnou zkušeností v Evropě

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekt „K lepší zdravotní péči výměnou zkušeností v Evropě" s partnerskými školami v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku má za cíl posílit dovednosti stážistů v efektivitě komunikace s pacienty-migranty a pacienty z národnostních menšin, zefektivnit provádění ošetřovatelské péče u pacientů-migrantů a pacientů z národnostních menšin, rozšířit přehled stážistů o využívání ICT v ošetřovatelské péči ve vlastní i hostitelské zemi s důrazem na elektronickou kartu pacienta a elektronické sdílení zdravotní dokumentace pacienta, umožnit stážistům získat přehled o využívání přístrojového vybavení a pomůcek ošetřovatelské péče v hostitelské zemi.

Vybíráni budou žáci oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01) a studenti oboru diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11). Předpokladem pro jejich účast je zájem o téma projektu, dobrá úroveň práce a znalostí využívání informačních technologií v ošetřovatelství, znalosti, dovednosti a zájem o multikulturní ošetřovatelskou péči, zájem o zahraniční stáže, úroveň B1 SERR dovedností v angličtině a/nebo němčině s výjimkou stáží na slovenské partnerské škole, dobré studijní výsledky, zájem o nebo předchozí zapojení se do evropských projektů školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň uskuteční v projektu jednu aktivitu v šesti cyklech.  První a druhý cyklus se uskuteční v roce 2018, třetí až šestý cyklus se uskuteční v roce 2019. Termíny realizace cyklů se mohou posunout podle potřeb vysílající školy a přijímajících škol. V každém z cyklů se uskuteční další dílčí aktivity. Každou aktivitu zahájí příprava na úrovni zaměstnanců školy následovaná informováním všech zaměstnanců školy a budoucích stážistů. Ti budou informován před každým cyklem stáží. Projekt bude průběžně diseminován na sociálních sítích včetně eTwinningu a vlastních webových stránek projektu. Vysílající škola každý cyklus aktivity organizačně připraví a provede přípravu a výběr stážistů. Bude podepsána smluvní dokumentace s využitím ECVET a vybrána doprovodná osoba. Během každého cyklu mobility účastníci ve spolupráci se zaměstnanci partnerské školy monitorují interkulturní ošetřovatelskou péči o migranty, příslušníky národnostních minorit a využívání ICT v ošetřovatelské péči, seznamují se s elektronickými výukovými materiály, vytvářejí projektové deníky, fotokomiksy, koláže a eseje, pořizují fotodokumentaci. Po uskutečnění každého cyklu mobility proběhne jeho evaluace a diseminace s výrazným využitím online nástrojů.

Výsledkem projektu budou nové znalosti o elektronické kartě pacienta a elektronickém sdílení zdravotní dokumentace pacienta v cílové zemi mobility, o systému zdravotnického školství a zdravotnictví, pomůckách a přístrojovém vybavení ošetřovatelské péče v cílové zemi mobility, o interkulturní ošetřovatelské péči a konkrétních zdravotnických zařízeních. Výsledkem projektu budou i dovednosti v prezentaci zdravotnických témat s využitím ICT, vedení diskuze o zdravotnických tématech, aplikaci vybraných pomůcek ošetřovatelské péče, v identifikace podobností a rozdílů vybraných aspektů ošetřovatelské péče, ve vyhledávání a zpracování odborných zdravotnických informací během odborných exkurzí, v komunikaci s pacientem a ošetřovatelské péče o pacienta-migranta.  Změny se odehrají i v postojích stážistů.

Projekt se projeví dopadem na zúčastněné organizace v oblasti mezinárodních sítí, internacionalizace vzdělávání a jeho zkvalitnění, využívání evropských nástrojů Europass Mobility a Europass Jazykový pas a integrace ECVET do vzdělávání. Dopad na partnerské školy se projeví zvýšením jejich prestiže a začleněním do mezinárodní sítě spolupracujících škol. Projekt pomůže popularizaci zahraničních mobilit a programu ERASMUS+.

 

Informace o diseminační konferenci na webových stránkách slovenské partnerské zdravotnické školy