Jste zde

Projekt KA1 Language teaching methodology

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

Projekt "Language teaching methodology" vychází z potřeby zkvalitnění jazykového vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Plzeň, z potřeby zvýšení počtu mobilit zaměstnanců školy, z potřeby výměny osvědčených postupů a zkušeností ve výuce anglického jazyka, z potřeby většího zapojení ICT do výuky anglického jazyka a lepšího využívání již existujícího technického zázemí školy. Cíle projektu se škola rozhodla realizovat s osvědčeným partnerem ETI. Těmito cíli projektu jsou lepší výsledky studentů při maturitních zkouškách z anglického jazyka, internacionalizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy, inovace metod výuky  anglického jazyka na SZŠ a VOŠZ Plzeň, splnění požadavků České školní inspekce v oblasti inkluze ICT a technologií do výuky cizích jazyků, snížení počtu žáků a studentů, kteří nedokončí vzdělávání z důvodu neúspěchu u maturitních  zkoušek.
 
Ideální profil pěti účastníků mobility, učitelů anglického jazyka žadatelské školy by měl mimo jiné zahrnovat soustavný zájem o další vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušenosti s diseminací znalostí a dovedností, znalost a pozitivní vztah k programu ERASMUS+, připravenost využívat platformu eTwinning a evropské nástroje Europass Mobility a Europass Jazykový pas.
 
Výstupem projektu budou dovednosti, znalosti v metodice výuky anglického jazyka a postoje , které si účastníci mobilit osvojí a/nebo rozvinou a předají je svým kolegům a tím i zkvalitní výuku anglického jazyka na škole a výsledky, které v něm žáci školy dosahují. 
 
Dopad projektu se projeví internacionalizací vzdělávání, zkvalitněním vzdělávání díky výměně zkušeností a osvědčených přístupů a zapojení zahraničních lektorů do vzdělávání stážistů, rozšířením využívání evropských nástrojů Europass Mobility a Europass Jazykový pas, udržováním a budováním mezinárodních sítí, větším využitím metody CLIL a zapojení IT do výuky angličtiny, zlepšením výstupů vzdělávání v angličtině a zatraktivněním výuky anglického jazyka.