Jste zde

Projekt KA1 Výměnou osvědčených postupů ke kvalitnějšímu vzdělávání

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

Projekt "Výměnou osvědčených postupů ke kvalitnějšímu vzdělávání" reflektuje potřeby žáků oboru zdravotnický asistent, studentů oborů všeobecná zdravotní sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Projekt se zaměřuje na několik oblastí využívání technologií včetně ICT a interkulturní vzdělávání. Cílem projektu je pomoci stážistům seznámit se s novými technologiemi využívajícími ICT, poznat možnosti využití elektronické karty pacienta, efektivně verbálně a nonverbálně komunikovat s migrantem jako pacientem, vhodně postupovat při provádění osobní hygieny (vnímání intimity, dotyků, ošetřování ženou či mužem) migranta jako pacienta, respektovat stravování a stravovací tabu migranta jako pacienta, respektovat kulturní a náboženská specifika migranta jako pacienta, kvalitněji komunikovat s pacientem - empaticky se ptát na etnicitu, náboženské a duchovní potřeby pacientů z řad migrantů.
Co se oborového profilu týče, projekt se týká žáků oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01), studentů oboru diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) a diplomovaný zdravotnický záchranář (53-41-N/21). Účastníci mobilit by měly mít zodpovědný přístup k provádění odborné praxe a kvalitní studijní výsledky v ní, ovládat jazyk cílové země na úrovni B1 a vyšší, mít zájem o zahraniční praxe a multikulturní ošetřovatelství, aktivně přistupovat ke svému vzdělávání a usilovat o zahájení profesní dráhy ve zdravotnictví. 
V navrhovaném projektu proběhne jedna aktivita v šesti cyklech.  Aktivitou projektu jsou stáže žáků v odborném vzdělání a přípravě v organizacích odborného vzdělávání a přípravy. Účastníci si osvojí znalosti o přístrojovém vybavení, o používání elektronické karty pacienta, o interkulturní ošetřovatelské péči, o uplatnění na zahraničním trhu práce, o fungování zahraničních zdravotnických zařízení a o zdravotnickém vzdělávání v zahraničí. Dále získají dovednosti používat pomůcky ošetřovatelské péče, komunikovat v cizím jazyce na obecná i odborná témata, rozvoj nonverbální komunikace, pracovat v týmu, respektovat kulturní a náboženská specifika migrantů, vhodně provádět osobní hygienu migrantů, poskytovat ošetřovatelskou péči v multikulturním prostředí, vcítit se do pacientů a poskytnout ošetřovatelskou péči v přiměřeném rozsahu a kvalitě. Účastníci mobilit se naučí reflektovat interkulturní specifika pacientů, rozvinou empatii, volní vlastnosti, toleranci a své studijní dovednosti. Studijní smlouva ECVET bude podrobně rozvádět dovednosti, znalosti a postoje, které si účastníci stáží mají osvojit. 
Dopad projektu bude spočívat nejen v osvojení a rozvinutí výše uvedených znalostí, dovedností a postojů účastníky mobilit. V zúčastněných organizacích se projekt projeví internacionalizací vzdělávání, efektivnějším a extenzivnějším využívání evropských nástrojů jako Europass Mobility, Europass Jazykový pas, implementací ECVET, účinným využíváním platformy eTwinning, zkvalitněním vzdělávání díky integraci metody CLIL, výměně zkušeností a osvědčených přístupů a zapojení zahraničních lektorů do vzdělávání stážistů.