Jste zde

Charakteristika oborů vzdělávání

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

( dříve Všeobecná sestra )

KÓD OBORU: 53-41-M/01, denní forma studia – čtyřleté studium, večerní forma studia 5 let.

Učební plán zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Od 3. ročníku žáci praktikují na školních stanicích ve zdravotnických státních i privátních zařízeních v Plzni. Absolventi studijního oboru budou připravováni tak, aby se uplatnili při výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v oblasti preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů apod.

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

KÓD OBORU: 78-42-M/04 – čtyřleté studium, denní forma studia

Studijní obor zdravotnické lyceum připravuje především uchazeče pro studium všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících  vysokých školách či studijních oborech.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání.

Absolvování oboru zdravotnické lyceum neopravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez dalšího doplňujícího studia.

LABORATORNÍ ASISTENT

( dříve Zdravotní laborant )

KÓD OBORU: 53-43-M/01 – čtyřleté studium, denní forma studia

Učební plán zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zvýšený počet vyučovacích hodin je vyčleněn pro chemii. Na získané znalosti navazují hlavní odborné předměty – klinická biochemie, histologie, hematologie, mikrobiologie a epidemiologie. Praktická výuka probíhá v moderně zařízených a vybavených laboratořích školy, školních laboratořích ve Fakultní nemocnici a v laboratořích v provozu. Žáci se seznamují se současnými nejmodernějšími analyzátory, s využitím výpočetní techniky a laboratorním informačním systémem. Obor připravuje žáky pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení. Obsah vzdělání tohoto oboru je stanoven tak, aby žáci byli připraveni  ke studiu na vyšší odborné škole a vysoké škole.

ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

( dříve Zubní technik )

KÓD OBORU: 53-44-M/03 – čtyřleté studium, denní forma studia

Obor zubní technik připravuje žáky pro zhotovování stomatologických protéz a ortodontických aparátů. Obsah vzdělání tohoto oboru je stanoven tak, aby žáci byli připraveni ke studiu na vyšší odborné a vysoké škole. Uplatnění nachází absolvent jako asistent zubního technika v zubních laboratořích všech typů (státních i soukromých), dále může pracovat u firem s dentálním materiálem jako prodejce, školitel. Další možností je práce ve fantomové učebně pro výuku oboru stomatologie lékařských fakult, na plastické chirurgii a ORL, event. ortopedii (protézy rukou).