Green Sports and ​green Art for a ​Green Europe

Webová stránka projektu

FB stránka

eTwinning

 

2021-1-CZ01-KA220-SCH-000024175

Moderní život je dnes definován jako fakt, že industrializace, urbanizace a pokročilá technologie usnadňují lidský život. Moderní životní styl klade lidi do středu života a zohledňuje jejich potřeby. Postupem času se lidé vidí jako páni přírody. Chybné chování, kdy je příroda hodnocena jako produkt, který lze spotřebovat a využít, vedlo k nadměrnému využívání přírodních zdrojů a mnoha ekologickým problémům. Na druhou stranu moderní životní styl omezuje fyzickou kondici lidí a vede k sedavému způsobu života. Zdravotní problémy a environmentální problémy spojené se sedavým životním stylem jsou dvěma nejvýznamnějšími problémy v Evropě. Podle údajů WHO má nadváha vliv na 30-80 % dospělých v Evropě, přibližně 20 % dětí a mladých lidí má nadváhu a třetina z nich je obézní. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí způsobuje environmentální znečištění předčasnou smrt průměrně 500 tisíc Evropanů každý rok. Dnes se v průměru na obyvatele vyprodukuje 400 kg “městského (domácího) pevného odpadu” ročně v zemích Evropské unie. Ponechání pevných odpadů v přírodě je jednou z důležitých příčin environmentálního znečištění a souvisejících problémů. Mezi odpady ponechanými v přírodě mohou plastové láhve rozkládat 1000 let, baterie 100 let, plastové tašky 10-20 let a skleněné láhve 4 tisíce let. Tyto údaje ukazují, že zdraví budoucích generací Evropy, zachování obyvatelné Evropy pro budoucí generace a zajištění kontinuity EU závisí na opatřeních, která musíme přijmout dnes. Stejně jako udržitelné prostředí a výchova zdravé generace považuje EU za důležité také “kulturní a sociální začlenění” pro kontinuitu unie. Udržitelnost ochrany společného kulturního dědictví EU závisí na formování povědomí a uvědomění u jednotlivců, povědomí společnosti o kulturním dědictví a vnímání dědictví. Mladí lidé jsou klíčovými osobami, které mohou spojit minulost, přítomnost a budoucnost při rozpoznávání a ochraně kulturního dědictví. Podle údajů Eurostatu z roku 2018 je 16 % obyvatel EU pod hranicí chudoby. Mladí lidé, kteří jsou ekonomicky a sociálně omezeni chudobou a jsou vyloučeni ze společenského života, nemohou plně absorbovat společné hodnoty EU, prožívat evropské kulturní dědictví prostřednictvím správného života a plně se účastnit společenského a kulturního života.

Partnerské instituce projektu spolupracovaly na základě společných potřeb a cílů – přístupy do výuky, příprava výukového prostředí, funkční výukové metody a metody. Výsledky průzkumu provedeného polskou univerzitou s 3640 studenty a 422 učiteli ukázaly, že 12 % studentů má přístup k udržitelné environmentální výchově a 32 % se účastnilo mimoškolních aktivit souvisejících s životním prostředím a změnou klimatu. 67 % studentů uvedlo, že nemají žádnou představu o kulturním dědictví. Nejoblíbenějším předmětem byl tělocvik (89 %), následovaný výtvarným uměním (73 %). Učitelé však zaznamenali nedostatek odborného vzdělání v oblasti udržitelného životního prostředí (64 %) a jen 18 % z nich se zabývalo environmentálními tématy ve svých hodinách. Na základě těchto zjištění je cílem našeho projektu zvýšit povědomí o udržitelném životním prostředí a kulturním dědictví mezi studenty a učiteli. Projekt proto poskytl učitelům a studentům vzdělávání v oblasti udržitelného životního prostředí a organizoval akce zaměřené na sport, kulturu a umění. Naše projektové aktivity a výstupy byly navrženy tak, aby splňovaly tyto potřeby.

V projektu měli socioekonomicky znevýhodnění studenti stejné příležitosti. Získali povědomí o životním prostředí prostřednictvím umění a sportu, byla podporována jejich kreativita a odhalil se jejich stávající potenciál. Získali nové poznatky o zeleném sportu a umění. Anglické jazykové dovednosti studentů účastnících se LTTA se zlepšily a jejich sebevědomí vzrostlo. Na LTTA získali znalosti a zkušenosti o sportech jako je plogging a orientační běh a o zeleném umění, například loutkovém divadle, řezbářství a mramorování. Tyto aktivity přispěly k jejich celkovému rozvoji. Zvýšilo se jejich povědomí o kulturním dědictví. Spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na životní prostředí, sport a umění v místních projektech zvýšila motivaci studentů k účasti na dobrovolnických aktivitách. Díky našemu projektu získali povědomí o příležitostech, které EU poskytuje mladým lidem, a jejich příslušnost k EU se zvýší.

V segmentu učitelů přinesl projekt benefity v podobě osobního a profesního rozvoje. Zlepšily se jejich odborné kompetence při organizaci výukových praxí s ohledem na environmentální přístupy. Učitelé tělesné výchovy se odborně rozvíjeli v oblasti zeleného sportu a učitelé výtvarné výchovy v oblasti zeleného umění. Zlepšily se pracovní komunikační dovednoti učitelů, kteří se naučili systematicky a udržitelně přistupovat k ochraně životního prostředí, což je v souladu s environmentálními strategiemi EU. Stali se příkladem pro kolegy v evropských školách.

Rozvinuly se místní komunikační a spolupracující sítě díky spolupráci s neziskovými organizacemi a souvisejícími institucemi v rámci projektových aktivit. Zúčastněná turecká nezisková organizace získala další zkušenosti s projekty Erasmus+, příležitost komunikovat, spolupracovat a interagovat s různými typy institucí po celé Evropě a vize pro svou další práci, především pak motivaci zaměřit se na oblast životního prostředí.